Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 15 Victor Poletaev 158 20 16 194
2 18 Egor Kliuka 111 23 28 162
3 20 Ilyas Kurkaev 107 33 8 148
4 7 Dmitry Volkov 91 18 12 121
5 9 Ivan Iakovlev 70 32 13 115
6 14 Yaroslav Podlesnykh 69 8 7 84
7 4 Denis Zemchenok 71 3 6 80
8 10 Fedor Voronkov 64 4 5 73
9 11 Igor Philippov 44 20 4 68
10 24 Igor Kobzar 28 11 7 46
11 3 Dmitry Kovalev 6 15 4 25
12 8 Anton Semyshev 17 1 1 19
13 2 Ilia Vlasov 6 1 0 7
14 29 Kirill Ursov 6 0 0 6
15 28 Kirill Klets 5 0 0 5
Total for tournament 853 189 111 1153
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 15 Victor Poletaev 158 51 94 303 52.15
2 2 Ilia Vlasov 6 3 4 13
3 3 Dmitry Kovalev 6 3 5 14
4 4 Denis Zemchenok 71 18 58 147
5 7 Dmitry Volkov 91 38 69 198
6 8 Anton Semyshev 17 8 10 35
7 9 Ivan Iakovlev 70 9 23 102
8 10 Fedor Voronkov 64 31 43 138
9 11 Igor Philippov 44 7 19 70
10 14 Yaroslav Podlesnykh 69 31 34 134
11 18 Egor Kliuka 111 41 82 234
12 20 Ilyas Kurkaev 107 22 44 173
13 24 Igor Kobzar 28 4 15 47
14 28 Kirill Klets 5 1 4 10
15 29 Kirill Ursov 6 0 7 13
Total for tournament 853 267 511 1631 0.52
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 20 Ilyas Kurkaev 33 81 73 187 0.49
2 9 Ivan Iakovlev 32 68 48 148 0.47
3 18 Egor Kliuka 23 31 20 74 0.34
4 11 Igor Philippov 20 42 44 106 0.29
5 15 Victor Poletaev 20 25 31 76 0.29
6 7 Dmitry Volkov 18 26 17 61 0.26
7 3 Dmitry Kovalev 15 18 12 45 0.22
8 24 Igor Kobzar 11 38 35 84 0.16
9 14 Yaroslav Podlesnykh 8 20 8 36 0.12
10 10 Fedor Voronkov 4 14 10 28 0.06
11 4 Denis Zemchenok 3 22 19 44 0.04
12 2 Ilia Vlasov 1 6 3 10 0.01
13 8 Anton Semyshev 1 5 3 9 0.01
14 28 Kirill Klets 0 2 4 6
15 29 Kirill Ursov 0 3 0 3
Total for tournament 189 401 327 917
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 18 Egor Kliuka 28 37 107 172 0.41
2 15 Victor Poletaev 16 50 99 165 0.24
3 9 Ivan Iakovlev 13 36 119 168 0.19
4 7 Dmitry Volkov 12 27 113 152 0.18
5 20 Ilyas Kurkaev 8 30 179 217 0.12
6 14 Yaroslav Podlesnykh 7 23 65 95 0.10
7 24 Igor Kobzar 7 37 159 203 0.10
8 4 Denis Zemchenok 6 19 70 95 0.09
9 10 Fedor Voronkov 5 22 64 91 0.07
10 3 Dmitry Kovalev 4 8 61 73 0.06
11 11 Igor Philippov 4 18 102 124 0.06
12 8 Anton Semyshev 1 6 17 24 0.01
13 2 Ilia Vlasov 0 2 8 10
14 28 Kirill Klets 0 2 3 5
15 29 Kirill Ursov 0 2 4 6
Total for tournament 111 319 1170 1600
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 24 Igor Kobzar 275 7 706 988 4.04
2 3 Dmitry Kovalev 101 2 261 364 1.49
3 4 Denis Zemchenok 2 1 12 15 0.03
4 14 Yaroslav Podlesnykh 2 1 5 8 0.03
5 27 Valentin Golubev 2 0 83 85 0.03
6 9 Ivan Iakovlev 1 0 15 16 0.01
7 20 Ilyas Kurkaev 1 1 6 8 0.01
8 2 Ilia Vlasov 0 0 1 1
9 7 Dmitry Volkov 0 0 15 15
10 10 Fedor Voronkov 0 0 17 17
11 11 Igor Philippov 0 0 11 11
12 15 Victor Poletaev 0 2 17 19
13 18 Egor Kliuka 0 0 35 35
14 22 Roman Martynyuk 0 0 17 17
15 29 Kirill Ursov 0 1 2 3
Total for tournament 384 15 1203 1602 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 27 Valentin Golubev 114 47 28 189 1.68
2 24 Igor Kobzar 52 14 24 90 0.76
3 18 Egor Kliuka 51 10 28 89 0.75
4 15 Victor Poletaev 45 14 13 72 0.66
5 7 Dmitry Volkov 40 13 15 68 0.59
6 3 Dmitry Kovalev 30 12 9 51 0.44
7 10 Fedor Voronkov 28 12 10 50 0.41
8 14 Yaroslav Podlesnykh 21 10 5 36 0.31
9 4 Denis Zemchenok 18 14 11 43 0.26
10 20 Ilyas Kurkaev 15 6 13 34 0.22
11 22 Roman Martynyuk 14 15 9 38 0.21
12 11 Igor Philippov 10 6 9 25 0.15
13 9 Ivan Iakovlev 8 6 7 21 0.12
14 8 Anton Semyshev 7 4 2 13 0.10
15 29 Kirill Ursov 3 1 1 5 0.04
16 2 Ilia Vlasov 0 2 0 2
17 28 Kirill Klets 0 0 1 1
Total for tournament 456 186 185 827 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 27 Valentin Golubev 55 19 242 316 11.39
2 2 Ilia Vlasov 0 0 1 1
3 4 Denis Zemchenok 0 3 2 5
4 7 Dmitry Volkov 34 13 136 183
5 8 Anton Semyshev 11 5 41 57
6 9 Ivan Iakovlev 4 0 6 10
7 10 Fedor Voronkov 36 7 120 163
8 11 Igor Philippov 1 0 8 9
9 14 Yaroslav Podlesnykh 18 11 152 181
10 18 Egor Kliuka 40 13 131 184
11 20 Ilyas Kurkaev 1 2 2 5
12 22 Roman Martynyuk 4 3 49 56
13 24 Igor Kobzar 0 1 7 8
14 29 Kirill Ursov 4 2 6 12
Total for tournament 208 79 903 1190 0.11
arrow_right
arrow_left