Elite16 - Paris, FRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition