Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 10 Fedor Voronkov 121 7 8 136
2 9 Ivan Iakovlev 59 39 19 117
3 1 Yaroslav Podlesnykh 86 9 9 104
4 25 Pavel Kruglov 88 8 3 99
5 11 Igor Philippov 48 10 5 63
6 44 Denis Zemchenok 42 3 3 48
7 8 Anton Semyshev 31 5 2 38
8 2 Ilia Vlasov 13 6 1 20
9 5 Sergey Grankin 6 8 2 16
10 23 Andrey Surmachevskiy 8 0 5 13
11 3 Dmitry Kovalev 4 2 5 11
12 14 Dmitry Shcherbinin 7 3 0 10
13 6 Anton Karpukhov 5 1 1 7
Total for tournament 518 101 63 682
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 10 Fedor Voronkov 121 32 65 218 55.50
2 25 Pavel Kruglov 88 28 58 174 50.57
3 1 Yaroslav Podlesnykh 86 34 63 183 46.99
4 2 Ilia Vlasov 13 6 9 28
5 3 Dmitry Kovalev 4 0 3 7
6 5 Sergey Grankin 6 1 10 17
7 6 Anton Karpukhov 5 5 10 20
8 8 Anton Semyshev 31 16 18 65
9 9 Ivan Iakovlev 59 15 33 107
10 11 Igor Philippov 48 9 7 64
11 14 Dmitry Shcherbinin 7 0 5 12
12 23 Andrey Surmachevskiy 8 5 5 18
13 44 Denis Zemchenok 42 14 42 98
Total for tournament 518 165 328 1011 0.51
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 9 Ivan Iakovlev 39 26 65 130 0.91
2 11 Igor Philippov 10 25 35 70 0.23
3 1 Yaroslav Podlesnykh 9 14 30 53 0.21
4 5 Sergey Grankin 8 13 24 45 0.19
5 25 Pavel Kruglov 8 21 33 62 0.19
6 10 Fedor Voronkov 7 20 30 57 0.16
7 2 Ilia Vlasov 6 9 25 40 0.14
8 8 Anton Semyshev 5 6 9 20 0.12
9 14 Dmitry Shcherbinin 3 4 8 15 0.07
10 44 Denis Zemchenok 3 11 12 26 0.07
11 3 Dmitry Kovalev 2 10 11 23 0.05
12 6 Anton Karpukhov 1 1 3 5 0.02
13 23 Andrey Surmachevskiy 0 2 1 3
Total for tournament 101 162 286 549 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 9 Ivan Iakovlev 19 45 116 180 0.44
2 1 Yaroslav Podlesnykh 9 22 62 93 0.21
3 10 Fedor Voronkov 8 35 95 138 0.19
4 3 Dmitry Kovalev 5 2 59 66 0.12
5 11 Igor Philippov 5 8 74 87 0.12
6 23 Andrey Surmachevskiy 5 13 25 43 0.12
7 25 Pavel Kruglov 3 20 73 96 0.07
8 44 Denis Zemchenok 3 7 41 51 0.07
9 5 Sergey Grankin 2 14 80 96 0.05
10 8 Anton Semyshev 2 6 18 26 0.05
11 2 Ilia Vlasov 1 4 30 35 0.02
12 6 Anton Karpukhov 1 3 8 12 0.02
13 14 Dmitry Shcherbinin 0 2 15 17
Total for tournament 63 181 696 940
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 5 Sergey Grankin 255 3 333 591 5.93
2 3 Dmitry Kovalev 95 2 151 248 2.21
3 10 Fedor Voronkov 7 3 30 40 0.16
4 9 Ivan Iakovlev 3 0 21 24 0.07
5 25 Pavel Kruglov 3 0 16 19 0.07
6 44 Denis Zemchenok 2 1 14 17 0.05
7 8 Anton Semyshev 1 0 4 5 0.02
8 27 Valentin Golubev 1 0 30 31 0.02
9 1 Yaroslav Podlesnykh 0 0 9 9
10 2 Ilia Vlasov 0 0 3 3
11 6 Anton Karpukhov 0 0 2 2
12 11 Igor Philippov 0 0 9 9
13 14 Dmitry Shcherbinin 0 0 1 1
14 16 Evgenii Andreev 0 1 30 31
15 23 Andrey Surmachevskiy 0 0 4 4
Total for tournament 367 10 657 1034 0.04
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 10 Fedor Voronkov 40 24 22 86 0.93
2 16 Evgenii Andreev 33 31 18 82 0.77
3 25 Pavel Kruglov 33 27 10 70 0.77
4 27 Valentin Golubev 30 27 15 72 0.70
5 1 Yaroslav Podlesnykh 21 27 6 54 0.49
6 5 Sergey Grankin 21 24 17 62 0.49
7 44 Denis Zemchenok 16 16 2 34 0.37
8 8 Anton Semyshev 14 5 6 25 0.33
9 9 Ivan Iakovlev 14 13 6 33 0.33
10 3 Dmitry Kovalev 11 14 3 28 0.26
11 11 Igor Philippov 10 8 2 20 0.23
12 2 Ilia Vlasov 6 6 2 14 0.14
13 23 Andrey Surmachevskiy 5 3 3 11 0.12
14 6 Anton Karpukhov 1 4 0 5 0.02
15 14 Dmitry Shcherbinin 1 3 0 4 0.02
Total for tournament 256 232 112 600 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 10 Fedor Voronkov 139 18 89 246 49.19
2 1 Yaroslav Podlesnykh 104 25 64 193 40.93
3 3 Dmitry Kovalev 0 0 2 2
4 5 Sergey Grankin 1 0 4 5
5 6 Anton Karpukhov 17 4 12 33
6 8 Anton Semyshev 42 6 39 87
7 9 Ivan Iakovlev 7 0 7 14
8 11 Igor Philippov 4 0 1 5
9 14 Dmitry Shcherbinin 0 0 1 1
10 16 Evgenii Andreev 49 7 37 93
11 23 Andrey Surmachevskiy 11 6 12 29
12 25 Pavel Kruglov 2 0 0 2
13 27 Valentin Golubev 50 4 30 84
14 44 Denis Zemchenok 2 1 5 8
Total for tournament 428 71 303 802 0.45
arrow_right
arrow_left