Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 10 Maxim Michshenko 35 1 1 37
2 18 Vitaliy Vorivodin 16 0 2 18
3 12 Nodirkhan Kadirkhanov 8 8 0 16
4 4 Alexandr Stolnikov 10 2 1 13
5 2 Anton Kuznetsov 3 2 1 6
6 5 Sergey Kuznetsov 4 0 2 6
7 17 Mikhail Ustinov 3 1 0 4
8 7 Vassiliy Donets 1 1 0 2
Total for tournament 80 15 7 102
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 10 Maxim Michshenko 35 10 18 63 55.56
2 18 Vitaliy Vorivodin 16 11 15 42 38.10
3 2 Anton Kuznetsov 3 2 4 9
4 4 Alexandr Stolnikov 10 5 11 26
5 5 Sergey Kuznetsov 4 0 2 6
6 6 Kairat Baibekov 0 0 1 1
7 7 Vassiliy Donets 1 2 2 5
8 12 Nodirkhan Kadirkhanov 8 3 3 14
9 17 Mikhail Ustinov 3 2 6 11
Total for tournament 80 35 62 177 0.47
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 12 Nodirkhan Kadirkhanov 8 7 10 25 1.14
2 2 Anton Kuznetsov 2 4 6 12 0.29
3 4 Alexandr Stolnikov 2 3 2 7 0.29
4 7 Vassiliy Donets 1 0 0 1 0.14
5 10 Maxim Michshenko 1 6 4 11 0.14
6 17 Mikhail Ustinov 1 1 0 2 0.14
7 5 Sergey Kuznetsov 0 4 3 7
8 18 Vitaliy Vorivodin 0 3 4 7
Total for tournament 15 28 29 72 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 5 Sergey Kuznetsov 2 4 25 31 0.29
2 18 Vitaliy Vorivodin 2 7 14 23 0.29
3 2 Anton Kuznetsov 1 1 24 26 0.14
4 4 Alexandr Stolnikov 1 5 12 18 0.14
5 10 Maxim Michshenko 1 5 17 23 0.14
6 7 Vassiliy Donets 0 2 1 3
7 12 Nodirkhan Kadirkhanov 0 3 15 18
8 17 Mikhail Ustinov 0 3 1 4
Total for tournament 7 30 109 146
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 5 Sergey Kuznetsov 124 2 0 126 17.71
2 6 Kairat Baibekov 11 0 1 12 1.57
3 4 Alexandr Stolnikov 5 0 0 5 0.71
4 10 Maxim Michshenko 4 0 0 4 0.57
5 12 Nodirkhan Kadirkhanov 4 0 0 4 0.57
6 2 Anton Kuznetsov 3 0 0 3 0.43
7 18 Vitaliy Vorivodin 3 1 0 4 0.43
8 21 Ivan Minakov 3 0 1 4 0.43
9 7 Vassiliy Donets 2 0 0 2 0.29
10 1 Yerikzhan Boken 1 0 0 1 0.14
11 17 Mikhail Ustinov 1 0 1 2 0.14
Total for tournament 161 3 3 167 0.05
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 6 Kairat Baibekov 10 0 6 16 1.43
2 5 Sergey Kuznetsov 9 0 10 19 1.29
3 10 Maxim Michshenko 9 0 8 17 1.29
4 4 Alexandr Stolnikov 6 0 8 14 0.86
5 1 Yerikzhan Boken 4 0 2 6 0.57
6 2 Anton Kuznetsov 3 0 2 5 0.43
7 12 Nodirkhan Kadirkhanov 3 0 3 6 0.43
8 18 Vitaliy Vorivodin 3 0 5 8 0.43
9 17 Mikhail Ustinov 1 0 1 2 0.14
Total for tournament 48 0 45 93 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 6 Kairat Baibekov 7 3 20 30 13.33
2 18 Vitaliy Vorivodin 8 4 28 40 10.00
3 4 Alexandr Stolnikov 6 8 18 32 -6.25
4 1 Yerikzhan Boken 1 3 10 14
5 5 Sergey Kuznetsov 0 0 1 1
6 7 Vassiliy Donets 2 2 3 7
7 12 Nodirkhan Kadirkhanov 1 0 0 1
8 17 Mikhail Ustinov 3 2 9 14
Total for tournament 28 22 89 139 0.06
arrow_right
arrow_left